Sparke bagud eller lade sig omfavne

1. søndag i fa­sten 2015. Matt 4,1-11.

Bro­a­ger Kir­ke, søndag d. 22. fe­bru­ar kl. 10.30
336 Vor Gud han er så fast en borg - 448 Fyldt af glæde - 370 Men­ne­ske din egen magt // 652 Vor Her­re! til dig må jeg ty - 440 O Guds Lam uskyl­dig - 68,5+6 Se, hvil­ket men­ne­ske - 697 Her­re, jeg vil ger­ne tak­ke
Det­te hel­li­ge evan­ge­li­um skri­ver evan­ge­li­sten Mat­thæus:
Så blev Jesus af Ånden ført ud i ørke­nen for at fri­stes af Djævel­en. Og da han hav­de fa­stet i fyr­re da­ge og fyr­re nætter, led han til sidst sult. Og fri­ste­ren kom og sag­de til ham: »Hvis du er Guds søn, så sig, at ste­ne­ne her skal bli­ve til brød.« Men han sva­re­de: »Der står skre­vet: ‘Men­ne­sket skal ik­ke le­ve af brød ale­ne, men af hvert ord, der udgår af Guds mund.’ « Da tog Djævel­en ham med til den hel­li­ge by, stil­le­de ham på temp­lets tin­de og sag­de til ham: »Hvis du er Guds søn, så styrt dig ned. For der står skre­vet:
      ‘Han vil gi­ve si­ne eng­le be­fa­ling,
      og de skal bære dig på hænder,
      så du ik­ke støder din fod på no­gen sten.’ «
Jesus sag­de til ham: »Der står også skre­vet: ‘Du må ik­ke udæske Her­ren din Gud.’ « Igen tog Djævel­en ham med sig, den­ne gang til et me­get højt bjerg, og vi­ste ham al­le ver­dens ri­ger og de­res her­lig­hed og sag­de til ham: »Alt det­te vil jeg gi­ve dig, hvis du vil ka­ste dig ned og til­be­de mig.« Da sva­re­de Jesus ham: »Vig bort, Sa­tan! For der står skre­vet: ‘Du skal til­be­de Her­ren din Gud og tje­ne ham ale­ne.’ « Da for­lod Djævel­en ham, og se, der kom eng­le og sørge­de for ham.
En sku­e­spil­ler fik for ny­lig Ro­bert-pri­sen, og det gav ham en­de­lig mod til at kri­ti­se­re en sko­lelærer, som hav­de været mod­by­de­lig mod ham for 29 år si­den. Lære­ren hav­de bl.a. sagt til den den­gang 12-åri­ge dreng: “Du bli­ver al­drig til no­get.”

Men nu var dren­gen ble­vet til no­get. Han stod på det, som for en dansk sku­e­spil­ler er berømmel­sens tin­de. Han stod på ta­ler­sto­len og skul­le si­ge tak til Gud og hver mand, som man si­ger, til al­le dem, som hav­de gjort ham til det, han er.

Og så be­nyt­te­de han lej­lig­he­den til at spar­ke bag­ud. Om spar­ket er be­ret­ti­get, kan være svært at afgøre, men jeg sy­nes altså, at det kom alt for sent - som en eftertakling.

Og det med at kom­me for sent med en pas­sen­de bemærk­ning el­ler re­ak­tion ken­der vi al­le til. Først bag­ef­ter kom­mer vi i tan­ke om, hvad vi skul­le ha­ve sagt el­ler gjort. Måske skul­le vi ha­ve sagt tak af hjer­tet til en, som over­ra­ske­de os med ven­lig­hed ud over det for­ven­te­li­ge. Måske skul­le vi ha­ve sam­let no­get pa­pir op med en bemærk­ning om, at “nu skal jeg li­ge hjælpe dig”, når et sko­vsvin var på færde. Det var jo bed­re end ba­re at la­de svi­ne­ri­et pas­se­re ubemærket og me­get bed­re end at hid­se sig op over det in­de­ni el­ler udenpå...

Djævel­en lig­ger i de­talj­en, si­ger man, og nog­le gan­ge er djævel­en li­ge­frem de­talj­en. Djævel­en er den, der stod bag­ved, den­gang slan­gen fri­ste­de Eva og Adam. Djævel­en var den, som fri­ste­de Jesus i ørke­nen.

Djævel­en kom med 3 fri­stel­ser:
  1. At Jesus skul­le la­ve ste­ne til brød, altså mad til al­ver­den. Og så san­de­lig også til Jesus selv, li­ge nu, hvor han måtte være sul­ten ef­ter den lan­ge fa­ste. 
  2. Krav om et tegn fra Gud, så han og al­le an­dre kun­ne få be­vis for, at Gud er den, han sag­de han var. Et krav om en magt­de­mon­stra­tion. 
  3. Al­ver­dens ri­ger og her­lig­hed som ejen­dom, mod dog at til­be­de Djævel­en (her­ligt, men al­li­ge­vel en torn i kødet, en sten i sko­en, en orm i æblet, et skår i glæden).
Fri­stel­sen er altså ik­ke, at Jesus ik­ke må være gud­dom­me­lig. Det må Jesus godt for Djævel­en. Han må få det he­le, men altså kun som Djævel­ens næst­kom­man­de­ren­de. Jesus må godt være gud, men han skal hol­de sig fra at være men­ne­ske.

Nog­le af jer ken­der sik­kert teg­ne­se­ri­en Men­ne­skesønnen, som er hi­sto­ri­en om Jesus teg­net af Pe­ter Mad­sen. Der ser man il­lu­stre­ret den­ne fri­stel­se, hvor Jesus til sidst skal ka­ste sig ud fra bjer­gets si­de og temp­lets tin­de - det er li­ge­som klip­pet sam­men.

Lidt se­ne­re fin­des en li­gesådan teg­net bjergsi­de. Det fra der, hvor Jesus læste i sin hjem­bys sy­na­go­ge, og folk un­dre­de sig over hans vis­dom. Men så kom de i tan­ke om, at Jesus jo stam­me­de der fra by­en. Og de blev me­get pro­vo­ke­re­de af og vre­de over, at Jesus hævde at være Guds Søn. For dem måtte Jesus godt være men­ne­ske, men han måtte ik­ke være Guds Søn.

Men Jesus var jo beg­ge de­le, sandt men­ne­ske og sand Gud. Og Jesus af­vi­ste Djævel­ens fri­stel­se til kun at være Gud, og han gik bort fra de men­ne­sker, som kun vil­le ac­cep­te­re han som men­ne­ske.
Jesus hav­de jo en op­ga­ve, og det var op­ga­ven, det dre­je­de sig om. Jesus sag­de nej til Djævel­ens fri­stel­ser, men han sag­de ja til Guds op­ga­ve. Og det var egent­lig det sam­me:
  1. Jesus blev brød til ver­den, da han holdt den sid­ste nad­ver, og da han of­re­de sig selv på kor­set for vo­res skyld. 
  2. Han ka­ste­de sig ud i det og døde, men han op­stod. Om eng­le­ne bar ham, ved vi ik­ke nøjag­tig, men en en­gel sad dog ved gra­ven og for­tal­te om hans op­stan­del­se. 
  3. Han fik al­ver­dens ri­ger un­der sin kom­man­do, for ef­ter sin op­stan­del­se gav han jo dåbs­be­fa­lin­gen, hvor det ly­der: “Mig er gi­vet al magt i him­len og på jor­den. Gå der­for hen og gør al­le fol­kesla­ge­ne til mi­ne di­scip­le, idet I døber dem i Fa­de­rens og Sønnens og Hel­ligåndens navn,  og idet I lærer dem at hol­de alt det, som jeg har be­fa­let jer. Og se, jeg er med jer al­le da­ge ind­til ver­dens en­de.”
Jesus lod sig ik­ke fri­ste, men tog sin op­ga­ve på sig. Han sag­de nej til djævel­en, men ja til Gud, og det be­ty­der at vi får en mu­lig­hed for at rej­se os fra syn­de­fal­det. Får mu­lig­hed for igen at få del i Guds Ri­ge, og se Pa­ra­di­set. Måske først i små glimt, si­den an­sigt til an­sigt. For hvis vi tror på Guds kærlig­hed, på evan­ge­li­et, så er vi også om­fat­tet af nåden og til­gi­vel­sen. Amen.


Kort prædi­ken pga. besøg af Sankt Annæ sko­les kor med indslag ef­ter prædi­ken/po­st­lu­di­um.