Guds ord til manden på risten

1. s.e. trinitatis 2005. Lukas 16,19-31.
Søndag d. 29. maj kl. 10.00, Mårslet
725 Det dufter lysegrønt af græs (4) – 448 Fyldt af glæde over livets under – 685 Vor Gud er idel kærlighed // 41 Lille Guds barn, hvad skader dig? – 473 Dit minde skal – 375 Alt står i Guds faderhånd
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas:
Jesus sagde: »Der var en rig mand, som klædte sig i purpur og fint linned og hver dag levede i fest og pragt. Men en fattig mand ved navn Lazarus lå ved hans port, fuld af sår, og ønskede kun at spise sig mæt i det, der faldt fra den riges bord, og hundene kom tilmed og slikkede hans sår. Så døde den fattige, og han blev af eng­le­ne båret hen i Abrahams skød. Også den rige døde og blev begravet. Da han slog øjnene op i dødsriget, hvor han pintes, ser han Abraham langt borte og La­zarus i hans skød. Fader Abra­ham! råbte han, forbarm dig over mig og send Laza­rus, så han kan dyppe spidsen af sin finger i vand og læske min tunge, for jeg pines i disse luer. Men Abraham svarede: Barn, husk på, at du fik dit gode, mens du levede, og La­za­rus på samme måde det onde; nu trøstes han her, mens du pines. Desuden er der lagt en dyb kløft mellem os og jer, for at de, som vil her­fra over til jer, ikke skal kunne det, og de heller ikke skal komme over til os der­ov­re­fra. Da sagde han: Så beder jeg dig, fader, at du vil sende ham til min fars hus, for jeg har fem brødre, for at han kan ad­vare dem, så ikke også de kommer til dette pinested. Men Abraham svarede: De har Moses og profeterne, dem kan de høre. Nej, fader Abraham! sagde han, men kom­mer der en til dem fra de døde, vil de omvende sig. Abraham sva­re­de: Hvis de ikke hører Moses og profeterne, vil de heller ikke lade sig overbevise, selv om en står op fra de døde.«
”Manden på risten” hedder en vise, som Carl Alstrup en­gang sang. Den handler om den hjem­løse, som hver nat går på restaurant. Han får de fineste retter, men det er i en noget luftig ud­gave, for det er kun duften, som han nyder godt af. Og alt imens drømmer han sig så til, at han virke­lig er til stede ved bordet.

Humoren er der ikke noget i vejen med: her udenfor res­tauranten slipper man for krav til på­klæd­ningen, besvær med tjeneren og drikkepenge.

Og så fortællers der om et særligt lækket måltid, der blev serveret for de hjem­løse i går. Og det smagte! Det ville have glædet Johansen, som døde af sult i fjor, – da han mistede lugtesansen. Og til sidst hedder det: ”Nu gad jeg vide om risten ved Himmerigs kro, kan være bedre end risten på Vesterbro?”…

Der er visse ligheder mellem visen om manden på risten og så historien om den rige mand og Lazarus. Der er den samme undren over, at nogle mennesker kan leve i over­flod og sus og dus, mens andre lige udenfor må lide nød. Det er som om, at kontrasten rækker sin anklagende finger mod rigdommen og siger: Lige­gyldigt hvordan du kom til din rigdom, om du så sled nok så hårdt for den, om du fik den uden at udnytte andre, men ved ærligt arbejde, for­nuf­tige dispositioner, for­ud­se­en­hed og rettidig omhu, så kan du ikke nyde frugten deraf uden hensyn til ham udenfor.

Der spekuleres også i begge tilfælde på, hvordan det skal bli­ve i himlen, om på en eller anden måde dette jordiske livs manglende balance mellem rig og fattig skal blive ud­lignet i den kommende verden.

Men her hører ligheden op, for i visen bliver det ved for­sig­tige spekulationer, mens det i histo­rien om den rige mand og Lazarus klart og tydeligt bliver sagt, at i himlen skal der vendes op og ned tingene: Den fattige skal op­høj­es, og den rige pines i dødsriget…

Den historie har vi mange problemer med. Fordi det er Jesus, som har fortalt historien, synes vi, at vi bør tage alle historiens påstande for pålydende. Og så alligevel.

Først og fremmest er der det med fortabelsen. Den rige er fortabt, og kløften mel­lem frelste og fortabte er så dyb, at ingen kan overvinde den. Og ikke bare det, den rige mands brødre er også på forhånd fortabte, fordi de heller ikke vil om­ven­de sig, hvad enten de bliver advaret eller ej. Det er, synes vi, lige barsk nok.

Og så er der det moraliserende. Vi bryder os slet ikke om sådanne moraliserende historier. Vi kan godt se, at også vi er de rige, som lader fattige sidde hjælpeløse til­ba­ge. Der er jo fattige nok. Sultne i fjerne lande og hjemløse tættere på. Og helt tæt på måske den nød, som ikke kan op­gøres i penge, husly eller kalorier: menneskelig nød, syg­dom, ensomhed. Jo, vi kan meget vel være rige, som over­ser eller går forbi et medmenneske i nød. Men vi bryder os alligevel ikke om løf­te­de pegefingre den gode pointe til trods.

Og så er der det med udligningen. Det er faktisk blevet udnyt­tet af rige til at hol­de fattige nede, til at holde dem hen. Man har simpelthen påstået, at kamp for social ret­færdig­hed og en ligelig fordeling af goderne kristeligt set var gan­­ske unødvendig og overflødig, når nu Gud i den kom­mende verden ville udligne for­skellene og godtgøre lidelse og afsavn. Men det er naturlig­vis bedrageri at udste­de sådanne veksler på fremtiden i Guds navn.

Og så må vi spørge os selv: er det virkelig Jesu påstand, at kris­ten retfærdighed er en sådan balancerende retfær­dig­hed, sådan en millimeter-retfærdig­hed, som historien påstår?

Og dette sidste punkt bringer os da også nærmere den løs­ning, at historien om den rige mand og Lazarus ikke uden videre skal forstås som Guds ord til os. Det er ikke en kris­ten fortælling. Jesus var jo langt fra millimeter-retfær­dig. Han afviste klart at måle verden eller mennesker op på den måde.

Derimod sker der det, at Jesus lader nogle farisæere, nogle selvretfærdige men­ne­sker, smage deres egen medicin, en jødisk legende med en kendt og accepteret poin­te. Og med talen om fortabelse bliver deres ubarmhjertige sortering af men­ne­sker afvist. Mht. moralisering bliver de slået på hjemmebane. Og med tanken om udlig­ning får de stukket deres egen retfærdigheds logik ned i halsen.

Og den samme pointe må gælde os, hvis vi er selv­til­stræk­kelige, selvretfærdige og selvfede. Hvis vi tror, at med­men­neskers problemer ikke kommer os ved. Hvis vi me­ner, at bare vi har betalt vores skat, så har hverken Gud eller men­ne­sker noget at skulle have sagt over os…

Men hvis vi godt er klar over, at livet kræver mere af os, end vi selv er i stand til at yde. Hvis vi er helt på det rene med, at vi er skyldnere, som ikke kan sidde afdragsfrit eller hele tiden kan omlægge vores gæld i livet til lavest mu­li­ge ren­te. Hvis vi godt ved, at vi svigter vore med­men­ne­sker og ikke kan leve op til den indsats, som næs­tens nød kræver af os. Hvis vi godt ved det, så må vi gå uden­for hi­sto­rien om den rige mand og Lazarus for at finde den virke­lige pointe:

I den lille historie siger Abraham: ”De vil heller ikke lade sig overbevise, selv om en står op fra de døde.” Men i den store historie, i historien udenom, i evangeliet sker der no­get helt andet: Der var en, som tog sig af de syge, de fat­tig­e og de hjælpe­løse. Der var en, som kunne stige ned i dødsriget og overvinde kløften mellem frelse og fortab­else. Der var en, som stod op fra de døde. Der blev for­kyndt tilgivelse frem for straf. Kærlig­hed frem for hævn. Og frimodighed på dommens dag – frifindelse.

I evangeliets lys kan vi se, at legendens Abraham tog fejl. Alt skal læses ander­ledes. I nådens lys får ordene en helt ny betydning.

I nådens lys får alt en helt ny betydning. Lad mig illustrere det: En mand døde og blev begravet. I hans testamente stod anført, hvad han ønskede skrevet på sin gravsten. Der skulle stå: ”Guds ord er en lygte for min fod og et lys på min sti”.

Det ord vakte en del opmærksomhed. Ingen kunne forstå meningen med det, for man­den hav­de tilsyneladende al­drig fulgt Guds ord, han havde drukket og væ­ret hidsig, han havde ikke været noget godt forbillede og havde i høj grad forspildt sit liv.

Man diskuterede længe, om afdøde virkelig skulle have lov til at have det ord stå­ende på sin gravsten, lige indtil en stilfærdigt bemærkede: ”Måske var det ikke Guds for­manende og opdragende ord, han tænkte på, men ordene om nåde og tilgivelse!”. Så fik manden sin indskrift.

Ja, i livet med Gud og i livet med hinanden er formaning og opdragelse sikkert på sin plads, men først og fremmest nåde og tilgivelse. Amen.