Der er en rigtig mor inde i billedet

Juleaften 2013, Lukas 2,1-14
Broager kirke, tirsdag d. 24. december 2013 kl. 14 og 15.30
94 Det kimer nu – hilsen, bøn, læsning – 123 Her kommer, Jesus, dine små – læsning, trosbekendelse – 112 Kom, alle kristne // 104 Et barn er født – bøn, Fadervor, velsignelse – 121 Dejlig er jorden
Det­te hel­li­ge evan­ge­li­um skri­ver evan­ge­li­sten Lukas:
Og det ske­te i de da­ge, at der ud­gik en be­fa­ling fra kej­ser Au­gustus om at hol­de fol­ketælling i he­le ver­den. Det var den første fol­ketælling, mens Kvi­ri­ni­us var stat­hol­der i Sy­ri­en. Og al­le drog hen for at la­de sig ind­skri­ve, hver til sin by. Også Jo­sef drog op fra by­en Na­za­ret i Ga­lilæa til Judæa, til Davids by, som hed­der Bet­le­hem, for­di han var af Davids hus og slægt, for at la­de sig ind­skri­ve sam­men med Ma­ria, sin for­lo­ve­de, som ven­te­de et barn. Og mens de var dér, kom ti­den, da hun skul­le føde; og hun fødte sin søn, den førstefødte, og svøbte ham og lag­de ham i en kryb­be, for der var ik­ke plads til dem i her­ber­get.
     I den sam­me egn var der hyr­der, som lå ude på mar­ken og holdt nat­te­vagt over de­res hjord. Da stod Her­rens en­gel for dem, og Her­rens her­lig­hed stråle­de om dem, og de blev gre­bet af stor frygt. Men eng­len sag­de til dem: »Frygt ik­ke! Se, jeg for­kyn­der jer en stor glæde, som skal være for he­le fol­ket: I dag er der født jer en frel­ser i Davids by; han er Kristus, Her­ren. Og det­te er teg­net, I får: I skal fin­de et barn, som er svøbt og lig­ger i en kryb­be.« Og med ét var der sam­men med eng­len en him­melsk hærska­re, som lov­pri­ste Gud og sang:
     »Ære være Gud i det høje­ste og på jor­den!
     Fred til men­ne­sker med Guds vel­be­hag!«
Var Ma­ria ver­dens første ru­ge­mor? Det spørgsmål er man næsten nødt til at stil­le sig selv, når de­bat­ten i den­ne tid hand­ler om ru­gemødre. Det er Etisk Råd, som har be­hand­let spørgsmålet, og i tv-avi­sen har man vist ek­semp­ler på par, som af me­re el­ler min­dre na­tur­li­ge grun­de ik­ke kan få børn selv. Og de par har så fået en ru­ge­mor i ud­lan­det. De har be­talt hen­de for at gå gravid med de­res barn av­let i et la­bo­ra­to­ri­um. Og så, når ti­den kom, og bar­net blev født, blev det ik­ke lagt i den føden­des ar­me, for hun skul­le jo nødig få følel­ser for det. Der­i­mod blev bar­net lagt i hænder­ne på en af dem, som hav­de be­talt for gil­det, og som straks kun­ne ta­ge det med hjem til Dan­mark, når pa­pi­rer­ne var bragt i or­den, for vi skri­ver jo sta­dig ver­den i mand­tal.

Var Ma­ria ver­dens første ru­ge­mor? Nej, for i Palæsti­na for 2013 år si­den kend­te man ik­ke til ru­ge­mo­der­skab. Jom­fru Ma­ria fik ik­ke pen­ge for at føde Jesus­bar­net. Og bar­net blev ik­ke ta­get fra hen­de ved føds­len. Bar­net var helt og fuldt Ma­ri­as barn, men det var altså også Guds barn. Og bar­net blev ik­ke født, ba­re for­di Gud i him­len skul­le re­a­li­se­re sig selv, men for­di Gud vil­le brin­ge frel­se til ver­den.

Ma­ria var en af de un­ge mødre, men hun var ik­ke no­gen dårlig mor, hun var ik­ke en rav­ne­mor. Hun var sig sin op­ga­ve be­vidst, selv om hun ik­ke vid­ste, hvad frem­ti­den vil­le brin­ge. En en­gel hav­de for­kyndt for hen­de, at hun skul­le føde det­te særli­ge barn midt i ti­den mel­lem Guds forjættel­ser og op­fyl­del­sen der­af. Og Ma­ria var vel først ble­vet for­skrækket, men hun hav­de også for­be­redt sig, for hun be­fandt sig midt i Guds hi­sto­rie.

I bil­le­det på for­si­den af je­res san­gark kan I se Ma­ria ef­ter mødet med eng­len. Hun har fun­det sin Bi­bel frem. Det er Det Gam­le Te­sta­men­te, som hun læser i. Hun læser forjættel­ser­ne om sig selv: ”Se, den un­ge kvin­de skal bli­ve med barn og føde en søn.” Og om sønnen læser hun: ”Et barn født os, en søn er gi­vet os” og ”Han skal være et lys for det folk, som van­drer i mørket.”

Ma­ria ken­der forjættel­ser­ne, hun ken­der for­ti­den, hun ken­der sin op­ga­ve. Men frem­ti­den er me­re usik­ker. Den frem­tid, som se­ne­re skal be­skri­ves i Det Nye Te­sta­men­te. Den bog er end­nu ik­ke skre­vet, selv om vi ser den lig­ge halvt in­de i bil­le­det. Det er bo­gen ne­derst til ven­stre. Den kan hun ik­ke åbne, og hun kan kun ane, hvad der skal kom­me til at stå i den. Er det blo­det el­ler kærlig­he­den, der gi­ver bo­gen den røde far­ve? Kun vi, som ken­der bo­gen, ved, at det er beg­ge de­le!

Men uan­set, hvad Ma­ria tænker, fryg­ter, håber el­ler tror, så sto­ler hun på Gud og hol­der fast i si­ne ord til eng­len: “Se, jeg er Her­rens tje­ne­rin­de. Det ske mig ef­ter din vil­je!”

Der er el­lers nok at fryg­te for en mor. Der er nok at fryg­te for en­hver mor, som får et ba­rn og bærer det ved sit hjer­te. Som pus­ler om det, som skif­ter det, som gi­ver det mad at spi­se, som klæder det på. Som op­dra­ger det og lærer det at stå på eg­ne ben.

Og der er nok, som kan stik­ke en mor i hjer­tet. Der er man­ge trus­ler fx kri­gens, når støvler­ne tram­per i lar­men, og kap­per­ne søles i blod.

Sådan var det, da Paul Klee ma­le­de sit bil­le­de ”Ab Ovo” i 1917. (14,9 * 26,6 cm). I kan se det på bag­si­den af je­res sang­blad. Tit­len be­ty­der ”Fra Ægget”. Bil­le­det, som er gan­ske lil­le, fyl­der min­dre end et A4-ark. Bil­le­det er ma­let med vand­far­ve på pa­pir og ga­ze­bind. Og i det valg af skrøbe­ligt ma­te­ri­a­le er der, tror jeg, en hen­tyd­ning til ver­denskri­gens tu­sind­vis af sår­­ede, lemlæste­de og i ga­ze­bind for­bund­ne un­ge mænd. Og i bil­le­det he­le vej­en rundt pe­ger spid­se tre­kan­te­de for­mer tru­en­de ind mod en række tegn i mid­ten. [Ud over den­ne ind­le­den­de ob­ser­va­tion, har jeg be­nyt­tet Hans Jørgen Fre­de­rik­sens tolk­ning af bil­le­det.]

Til ven­stre er der en måne­bue, der via en di­a­mant­form le­der hen til et ly­serødt, gen­nem­stuk­ket hjer­te. Det­te hjer­te be­fin­der sig in­den for et større og fler­far­vet hjer­te, som des­u­den rum­mer en blå dråbe­form. Spid­sen af det sto­re hjer­te og spid­sen af drå­ben rører ægget til højre, ægget, som har gi­vet bil­le­det ti­tel.

I ægget, der lig­ger ned, anes fi­ne an­tyd­nin­ger af øjne, øjen­bryn og en mund, der del­vist skju­les af en rund form. Ægget, der såle­des også er et an­sigt, er rev­net, sådan som et æg jo gør, når det nye liv kom­mer ud af det.

Man kun­ne se det he­le som en sart og en­kel hi­sto­rie om til­bli­vel­se, fødsel, ska­bel­se. Fra den him­mel­ske form i ide­er­nes ånde­li­ge sfære, altså månen og di­a­man­ten, via kærlig­he­den og und­fan­gel­sen til det nye livs frem­komst. I så fald rum­mer bil­le­det er­ken­del­se af, at kærlig­hed er sårbar, og at no­get må dø, for at no­get an­det kan le­ve. Der kom­mer jo ik­ke no­get ud af et æg, uden at ægget går til grun­de. Og at hjer­tet er gen­nem­stuk­ket gi­ver i en kri­sten tra­di­tion na­tur­lig­vis min­del­ser om ham, der måtte dø, for at li­vet kun­ne sej­re.

Me­ner I nu, at det her er for vild en tolk­ning, af Paul Kle­es bil­le­de, så prøv at dre­je det 90 gra­der mod uret, så an­sig­tet i ægget ven­der rig­tigt.  Så bli­ver det sor­te udenom til hår el­ler tørklæde på kvin­den, der står “med so­len som klæde­bon og månen un­der si­ne fødder”.

Og hvem er den kvin­de? Jo det er jom­fru Ma­ria, som bli­ver om­talt sådan i Jo­han­nes Åben­ba­ring ka­pi­tel 12. Og månen er også jom­fru Ma­ri­as tegn, for­di hun li­ge­som månen får al sin be­tyd­ning et an­det sted fra end fra sig selv. Månen kan vi kun se, for­di so­len skin­ner på den. Og jom­fru Ma­ria ken­der vi, for­di hun er Jesu mor. Han op­ly­ser hen­de, som so­len op­ly­ser månen.

Og på den måde får det­te bil­le­de plud­se­lig alt at gøre med, ju­lens bud­skab og det myste­ri­um, at Guds Søn blev men­ne­ske.

Ja, Jesus, Guds Søn, blev bl.a. fuldt og helt men­ne­ske, for­di Ma­ria ik­ke gav fri­vil­ligt slip på sin søn, men hav­de følel­ser for ham fra det første til det sid­ste. Hun op­fo­stre­de ham til at bli­ve et men­ne­ske til ef­terfølgel­se. Til at være lægedom i en såret ver­den. Til at være vo­res frel­ser. Glæde­lig jul!